Regulamin

REGULAMIN SERWISU OGŁOSZENIOWEGO SERWUSIK.COM

z dnia 01/02/2015

PREAMBUŁA

Serwis SERWUSIK.COM został stworzony z myślą o dzieciach i dla dzieci. Jest również odpowiedzią na zapotrzebowanie rynku związane z wtórnym obrotem towarami przeznaczonymi dla dzieci. Treści serwisu SERWUSIK.COM, jak i publikowane w nim ogłoszenia, związane są z wychowaniem, nauką, zabawą oraz ubiorem dzieci. Właściciele serwisu dołożą wszelkich starań, aby serwis SERWUSIK.COM w żaden sposób nie godził w prawo stanowione oraz dobre obyczaje i kulturę.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Regulamin określa zasady świadczenia przez firmę „Jacek i Agatka” na rzecz Użytkowników usług polegających na umożliwieniu zamieszczania ogłoszeń w Serwisie SERWUSIK.COM. Właścicielem i operatorem portalu jest: Niepubliczne Przedszkole „Jacek i Agatka”

§ 2.

SERWUSIK.COM jest ogólnopolskim portalem dedykowanym dzieciom i ich rodzicom i ma charakter informacyjno-ogłoszeniowy. Służy do zamieszczaniaogłoszeń informacyjnych, usługowych, kupna, sprzedaży, wynajmu w określonym czasie 21 dni.

§ 3.

Ogłoszeniem nazywamy udostępnienie miejsca użytkownikowi w serwisie SERWUSIK.COM, umożliwiające przedstawienie swojej oferty.

§ 4.

  1. Ogłoszenie powinny być związane z tematyką serwisu ogłoszeniowego. SERWUSIK.COM zastrzega sobie prawo do usunięcia ogłoszeń nie związanych z profilem serwisu, bez wcześniejszego powiadomienia ogłoszeniodawcy.

  2. Jedno Ogłoszenie może dotyczyć tylko jednego towaru. Ten sam towar w tym samym czasie może być przedmiotem tylko jednego ogłoszenia zamieszczonego przez danego Użytkownika. Dotyczy to również ogłoszeń zakończonych przez Użytkownika przed upływem 14 dni od daty zakończenia ogłoszenia. Nadto, ilość ogłoszeń umieszczonych w tym samym czasie przez jednego Użytkownika jest odpowiednio ograniczona przez Serwis.

  3. Publikacja ogłoszenia w serwisie jest bezpłatna. Ogłoszenie może być emitowane przez okres wynikający z oferty zamieszczonej w Serwisie.

  4. Treść ogłoszenia powinna w jasny sposób nawiązywać do towaru, opisywać go dokładnie, rzetelnie i kompletnie oraz nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników, w szczególności co do właściwości towaru, takich jak: jego jakość, parametry, stan, pochodzenie, marka czy producent. Zabronione jest przekazywanie powyższych informacji poza Serwisem.

  5. Właściciele serwisu SERWUSIK.COM podejmują starania zmierzające do publikacji ogłoszenia równolegle także w innych mediach i w tym celu nawiązują współpracę z partnerami, w szczególności wydawcami prasy, operatorami innych serwisów internetowych, nadawcami telewizyjnych przekazów planszowych itp.

  6. Użytkownik, zgadzając się na emisję ogłoszenia w serwisie, wyraża jednocześnie zgodę na równoległą jego publikację oraz publikację elementów ogłoszenia (w tym zdjęć zawartych w Ogłoszeniu) u partnerów operatora. W przypadku emisji części ogłoszenia, nie będą ujawnione dane kontaktowe Użytkownika, jednakże wskazany zostanie sposób zapoznania się z całym ogłoszeniem. Publikacja ogłoszenia u partnerów jest bezpłatna i służy pozyskaniu jak największej liczby potencjalnych odbiorców ogłoszenia.

§ 5.

Warunkiem uzyskania dostępu do funkcjonalności Serwisu SERWUSIK.COM jest skorzystanie z urządzenia komunikującego się z Internetem i wyposażonego w powszechnie używaną przeglądarkę internetową.

PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 6.

Użytkownikiem serwisu może być osoba fizyczna, która ukończyła 18 rok życia, posiadająca zdolność do czynności prawnych, która nie prowadzi działalności gospodarczej związanej przedmiotem ogłoszenia.

§ 7.

1. Użytkownik dokonując rejestracji w serwisie SERWUSIK.COM musi zaakceptować treść regulaminu. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Użytkownika jest równoznaczna z wyrażeniem zgody na przesyłanie za pośrednictwem e-mail przez SERWUSIK.COM informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204).

2. SERWUSIK.COM zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu w każdym czasie, bez wcześniejszego poinformowania o tym użytkowników. Użytkownik ZOBOWIĄZANY jest systematycznie sprawdzać czy regulamin nie uległ zmianie. Data ostatniej aktualizacji regulaminu jest wyświetlana podczas dodawania ogłoszenia.

§ 8.

Użytkownik może w każdej chwili zażądać zmiany lub usunięcia jego danych z bazy danych.

§ 9.

Użytkownik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez właścicieli serwisu zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. nr 133, poz. 883).

§ 10.

Użytkownik serwisu zobowiązuje się nie wykorzystywać żadnych informacji uzyskanych za pośrednictwem serwisu ogłoszeniowego SERWUSIK.COM do celów komercyjnych. Dane kontaktowe użytkowników serwisu SERWUSIK.COM pojawiające się przy ogłoszeniach i aukcjach mogą być wykorzystywane jedynie do celu, w jakim zostały podane - do nawiązania kontaktu z daną osobą w celu przeprowadzenia transakcji. Korzystanie z nich w jakikolwiek inny sposób, a szczególnie ich przetwarzanie, upowszechnianie lub dystrybucja, jest zabronione.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ PRAWNA

§ 10.

  1. Serwis SERWUSIK.COM nie ponosi żadnej odpowiedzialności za szkody powstałe w wyniku podania w treści ogłoszenia przez zleceniodawcę ogłoszenia nieprawdziwych czy niepełnych danych, czy zapewnieniu o właściwościach, których rzecz nie posiada, jak również za skutki realizacji transakcji, które mogą być zawarte na podstawie ogłoszeń zamieszczonych w serwisie SERWUSIK.COM i za nie dojście do skutku tychże transakcji.

  2. Serwis SERWUSIK.COM nie ponosi również żadnej odpowiedzialności prawnej i finansowej w przypadku wystąpienia awarii strony bądź jej usunięcia.

§ 11.

W przypadku naruszenia zasad regulaminu przez użytkownika serwisu SERWUSIK.COM, administrator serwisu może natychmiast usunąć naruszające regulamin materiały oraz usunąć konto danego użytkownika. Administrator serwisu SERWUSIK.COM zastrzega sobie również prawo usunięcia/blokowania ogłoszeń bez podania przyczyny.

§ 12.

Zabronione jest wykorzystywanie serwisu SERWUSIK.COM do dystrybucji materiałów chronionych przez polskie i międzynarodowe prawo autorskie oraz materiałów, których dystrybucji zabraniają przepisy prawa, obraźliwych, naruszających dobre obyczaje lub dobre imię osób trzecich oraz materiałów i przekazów o charakterze pornograficznym. W wypadku stwierdzenia, że treść ogłoszenia, którego publikacja została zlecona Wydawcy, narusza obowiązujące przepisy prawa, postanowienia niniejszego regulaminu lub dobre obyczaje, serwis SERWUSIK.COM ma prawo do usunięcia takiego ogłoszenia, bez podania przyczyny i wcześniejszego powiadomienia.

§ 13.

Zabronione jest wprowadzanie do obrotu przedmiotów, którymi obrót jest prawnie zakazany, a w szczególności pochodzących z przestępstwa.

§ 14.

Zabrania się umieszczania w treści ogłoszeń drobnych reklamy innych serwisów ogłoszeniowych poprzez podanie ich nazwy. Treść zamieszczanego ogłoszenia powinna być zgodna z normami prawno-etycznymi obowiązującymi w Polsce.

§ 15.

Właściciel serwisu SERWUSIK.COM nie bierze odpowiedzialności za treści umieszczane w ogłoszeniach i transakcje pomiędzy użytkownikami.

§ 16.

Właściciele serwisu SERWUSIK.COM nie ponoszą odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów bądź usług sprzedawanych w ramach ogłoszenia, prawdziwość i rzetelność ich opisu, zdolności Wystawiającego do ich sprzedaży oraz wypłacalności Użytkowników składających oferty kupna.

§ 17.

Właściciel serwisu SERWUSIK.COM oraz jego przedstawiciele i pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za jakąkolwiek transakcję zawartą za pomocą serwisu ogłoszeniowego, wliczając w to m.in. wszelkie roszczenia związane z towarami i usługami sprzedawanymi w ramach ogłoszeń, również te dotyczące niezgodności towarów z opisem/ofertą oraz wysokości ofert cenowych.

§ 18.

Serwis ogłoszeniowy wykorzystuje pliki cookie (ciasteczka). Użytkownik korzystając z serwisu WYRAŻA ZGODĘ na zapisywanie na swoim terminalu (komputerze, telefonie itp.) plików cookie oraz akceptuje politykę prywatności serwisu ogłoszeniowego.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 19.

Administratorem danych osobowych Użytkowników będących osobami fizycznymi, w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz.U. z 2002 roku, nr 101, poz. 926 z późn. zm.), jest spółka Jacek i Agatka, ul. Zachodnia 61, 65-001 Zielona Góra. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez właścicieli serwisu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych i ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, w celu świadczenia przez Operatora usług oraz w celach marketingowych związanych z funkcjonowaniem przedsiębiorstwa Operatora (w tym Serwisu), a także świadczeniem usług przez Operatora. Użytkownik nie będzie otrzymywać informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody. Podanie danych osobowych jest dobrowolne.

§ 20.

Operator zapewnia Użytkownikom realizację uprawnień wynikających z ustawy o ochronie danych osobowych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych i ich poprawiania oraz prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych na zasadach opisanych w przedmiotowej ustawie.

§ 21.

W ramach realizacji prawa do kontroli przetwarzania własnych danych osobowych, Użytkownik ma w szczególności prawo do wniesienia pisemnego żądania zaprzestania przetwarzania danych osobowych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, gdy Operator zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania przez Operatora danych osobowych innemu niż Operator administratorowi danych. W przypadku gdy Użytkownik korzystał z Serwisu w sposób niezgodny z przepisami prawa lub Regulaminem Serwisu, w szczególności nie zrealizował wszystkich zawartych umów - dane Użytkownika mogą zostać zachowane m.in. w celu ustalenia odpowiedzialności i uniemożliwienia dalszego niedozwolonego korzystania z usług Operatora. Podstawą zachowania danych osobowych jest art. 19 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§ 22.

Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Operatora, w tym podmiotom wykonującym na zlecenie Operatora czynności dotyczące realizowanych na rzecz Użytkownika przez Operatora w ramach Serwisu SERWUSIK.COM usług.

§ 23.

Dane osobowe Użytkowników są chronione przez Operatora przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

REKLAMACJE

§ 24.

Użytkownik serwisu SERWUSIK.COM ma możliwość złożenia reklamacji za pomocą wiadomości e-mail w terminie 7 dni od daty zakończenia emisji ogłoszenia.

§ 25.

Serwis SERWUSIK.COM zobowiązuje się rozpatrzyć reklamację niezwłocznie, nie później jednak, niż w przeciągu 14 dni roboczych od daty jej otrzymania.

§ 26.

Regulamin wchodzi w życie z dniem 01/02/2015

Po uważnym zapoznaniu się z powyższym regulaminem, użytkownik oświadcza, że akceptuje warunki regulaminu.